Придобиване на професионален опит и повишаване пригодността за заетост на безработни младежи чрез стажуване в областта на ресторантьорството

Проектът «Придобиване на професионален опит и повишаване пригодността за заетост на безработни младежи чрез стажуване в областта на ресторантьорството» е финансиран по програма ФАР - Икономическо и социално сближаване. Проектът се осъществява от „Албена" АД в партньорство с „Авангард Персонал Консултинг" ООД.

Кратко описание на проекта:

Проектът има за цел:

 • повишаване на професионалната пригодност за заетост на безработни младежи в неравностойно положение за придобиване на професионален опит в областта на ресторантьорството чрез стажуване;
 • апробиране на адекватна система за придобиване на практически умения, активизиране и мултиплициране на системата в приоритетен за региона отрасъл с помощта на синдикални организации.

Постигнати резултати:

 • 100 безработни младежи в неравностойно положение придобиха умения в професиите готвач и сервитьор чрез работа в реални условия;
 • чрез придобитите практически умения се повиши конкурентноспособността им и адаптацията им в условията на пазарната икономика;
 • проектът създаде възможност за личностна професионална идентификация на стажантите и възможност те да продължат професионалната си кариера по съответните професии;
 • 35 от преминалите стажа след края на проекта започнаха работа като служители на "Албена "АД.

Населено място: гр. Добрич, Община Добричка, гр. Балчик

Продължителност на договора: 10 месеца (декември 2003 г. - септември 2004 г.)

Описание на предоставените услуги:
"Авангард Персонал Консултинг" участва като партньор по проекта.
Консултанти на фирмата участваха при:

 • подбор на стажанти -  дейността включва поредица от стъпки на набиране и първоначален подбор на бъдещите стажанти;
 • индивидуално интервю - провеждане на индивидуално стандартизирано интервю с всеки от потенциалните участници и попълване на формуляр за индивидуален профил. Целта на интервюто е да се допълни необходимата информация за всеки кандидат, да се проучат индивидуалните планове и намерения за професионално развитие и мотивите им за участие в програмата. Индивидуалната информация бе събрана в база данни. Така бе направена първоначална оценка на участниците, в резултат на която някои от тях отпаднат;
 • оценка на готовността за стажуване – провеждане на тестове за готовността на кандидатите за стажуване. С всеки един от кандидатите се провежда индивидуално изследване за готовността и възможностите за усвояване на нови професионални умения;
 • оценка на професионалната пригодност – провеждане на тест за психологическа професионална пригодност за стажуване;
 • анализ на резултатите от интервюто и изготвяне на списък от потенциални участници, които бяха включени в дейностите по мотивиране за участие в програма за стажуване;
 • мотивиране за стажуване - провеждане на двудневен мотивационен тренинг;
 • окончателен подбор на кандидатите – на базата на събраните резултати от индивидуалното проучване на всеки от потенциалните участници и наблюденията по време на мотивационния тренинг беше дадено становище и бе оформен окончателния списък на стажантите;
 • подбор на наставници - провеждане на еднодневен тренинг за запознаване с целите на програмата, задълженията и отговорностите на всеки един от тях и мотивирането им да вземат участие в проекта;
 • подготовка за започване на стаж.

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай