Стартъп по пътя към съвършенство


                                                             

Проект "Стартъп по пътя към съвършенството", Договор № BG05M9OP001-1.023-0021-C01 се изпълнява от Авангард Персонал Консултинг ООД.

Проектът се осъществява в рамките на процедура BG05М9ОР001 - 1.023 "Подкрепа за предприемачество" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Партньор по проекта е Община град Добрич.

Проектното предложение е замислено с идеята: лица, желаещи да развиват собствен бизнес, да бъдат подпомогнати да реализират своите предприемачески идеи, като бъдат обучени и подпомогнати при планирането и стартирането на самостоятелна стопанска дейност.

Тази цел ще бъде осъществена посредством реализиране на следните дейности:
 • Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност;
 • Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението на бизнеса знания и умения, и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реалната стопанска дейност;
 • Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

В следствие на описаните дейности ще бъдат постигнати следните резултати:
 • Повишена информираност и мотивация на безработни, неактивни и заети лица да стартират развитието на самостоятелна стопанска дейност;
 • Развитие на предприемаческите умения у лица от целевата група;
 • Разработване на качествени бизнес планове, с които те да кандидатстват за финансиране, необходимо за осъществяване на техните бизнес идеи;
 • Създаване на нови работни места, чрез стартиране на самостоятелна стопанска дейност.

Основна информация за целевата група:
Описаните по-горе дейности са адресирани към целева група: лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, в т.ч. безработни, неактивни или работещи, вкл. младежи до 29 год.. В проектните дейности ще участват 40 лица, като минимум 28 от тях ще са  безработни и неактивни лица.

Цел/и на проектното предложение:
Основната цел на проектното предложение е насърчаване на самостоятелната стопанска дейност, като ключова предпоставка за създаване на повече добавена стойност в икономиката и осигуряване на трайна заетост и успешна професионална реализация на участниците.

Специфични цели:
 • Повишаване на информираността и мотивацията на бенефициентите за развиване на самостоятелна стопанска дейност, чрез организиране и провеждане на групови и индивидуални инициативи и други активности с подобна насоченост;
 • Развиване на знания и умения за стартиране и управление на самостоятелна дейност, чрез предоставяне на комплекс от обучения за включените в проекта бенефициенти;
 • Подготовка на лицата, желаещи да развиват собствен бизнес, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;
 • Осигуряване на устойчивост на ново-стартиралите предприятия, чрез предоставяне на консултантски услуги и дейности за подкрепа, вкл. и след приключване на проектните дейности.
Описаните цели изцяло кореспондират със заложените цели и приоритети на конкретната операция: постигане на заетост чрез самонаемане. Чрез предоставянето на подкрепа на желаещите да стартират собствена стопанска дейност, в т.ч. безработни лица, ще се насърчи предприемачеството и като краен резултат ще се осигури разкриването на нови работни места чрез самонаемане.

Продължителност на проекта: 24 месеца (м. 06.2018 - 06.2020)

Обща стойност на проекта: 205 744.00 лв. безвъзмездна финансова помощ, в това число разходи по линия на Европейския социален фонд: 205 744.00 лв.Проект „СТАРТЪП ПО ПЪТЯ КЪМ СЪВЪРШЕНСТО“, Договор № BG05M9OP001-1.023-0021-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
~ www.eufunds.bg ~

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай