Насърчаване на устойчивото развитие на предприемаческите инициативи в гр. Варна

Продължителност на проекта: 11 месеца

Местоположение: град Варна

Партньори: „Виста Къпмани" ООД и „Авангард Персонал Консултинг" ООД

Ролята на „Авангард Персонал Консултинг" ООД в проекта: От 2005 година двете организации си сътрудничат успешно в различни съвместни инициативи в сферата на професионалното обучение и мотивационните тренинги. По време на проекта „Авангард Персонал Консултинг" ООД беше отговорна за подготовката и изпълнението на следните дейности: подбор на бенефициенти; подготовка на два маркетингови анализа; провеждане на мотивационно обучение за стартиращите собствен бизнес; презентиране на резултатите от маркетинговите анализи; провеждане на сравнителни анализи и оценка на индивидуалните планове; разработване на методическо ръководство.

Цели на проекта:
Обща цел на проекта: да стимулира предприемаческите инициативи във Варненския регион, като фактор за насърчаване на заетостта и стабилното икономическо развитие в региона.  

Специфични цели на проекта:

 • Да се повиши мотивацията на целевите групи за развитие на техните умения и способности за разкриване и ръководене на свой собствен бизнес;
 • Да се подобри квалификацията и компетентностите на безработни лица, на възраст от 25 до 39 години, в области, релевантни на нуждите на целевия регион;
 • Да се стимулират предприемаческите инициативи в региона;
 • Да се проучат съществуващите и потенциалните пазарни ниши, като база за развитие на различни бизнес идеи;
 • Да се създаде и развие възможност за постоянна заетост сред целевата група;
 • Да се подпомогне увеличаването на нивото на средния доход и да се подсигурят постоянни приходи, като резултат от проведеното професионално обучение сред бенефициентите;
 • Да се разнообразят възможностите за подобряване на социалния статус на целевата група.

Целева група:

Проектът е насочен към следните целеви групи:

 • Безработни лица от 25 до 39 години, завършили минимум средно образование;
 • Заети лица в активна възраст – начинаещи предприемачи;
 • Кандидатстващите организации

Крайни бенефициенти:
Преки бенефициенти:

 • 24 безработни лица на възраст от 25 до 39 години, завършили минимум средно образование, имащи желание да стартират свой собствен бизнес;
 • Заети лица, желаещи да стартират свой собствен бизнес;
 • Водещата организация, която чрез работата си по този проект подобри техническия си и оперативен капацитет във връзка с работата си по международни проекти и такива, финансирани от ЕС; както и в организирането и провеждането на тренинги – квалификационни курсове;
 • Партньорската организация, която обогати експертните си познания в сферата предоставяне на консултантски услуги на начинаещи предприемачи, както и в разработването и управлението на европейски и международни проекти.  

Индиректни бенефициенти: семействата на безработните лица, които имат възможност да подобрят социалния си статус и увеличават приходите си; други безработни или начинаещи предприемачи, които могат да използват вече разработения модел за „управление на собствения бизнес"; Община Варна, увеличавайки приходите си от такси; други консултантски фирми и учебни центрове, които могат да обогатят опита си в тази сфера.  

Резултати:
Основните резултати от изпълнението на проекта са: повишаване на мотивацията и желанието на преминалите обучението бенефициенти за стартиране и управление на свой собствен бизнес; подобряване на квалификацията, уменията и компетенциите на безработните в сфера, релевантна на нуждите на целевия район; създаване на по – добри условия за насърчаване на предприемаческите инициативи в региона; разкриване на различни възможности за трайна заетост и кариерно развитие; разширени възможности за подобряване на социалния статус на бенефициентите и икономическата ситуация в региона; мултиплициране и обмяна на опит и добри практики с други организации.      

Основни дейности:
Подбор на бенефициенти; провеждане на маркетингово проучване; организциране на мотивационно обучение; създаване на учебен център; семинар по предприемачество; консултиране; конференция на тема „Как да стартираме собствен бизнес"; разработване на методическо ръководство и заключителни дейности по разпространяване на резултатите от проекта.   

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай