Проект "Активни заедно"

От месец Май Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Активни заедно" по процедура "Активни" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г..
Проектно предложение е замислено с идеята, планираните в него дейности изцяло да кореспондират с основната цел на процедурата „Активни“, а именно – младежи до 29 год. възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, и не са регистрирани като безработни, да бъдат идентифицирани, мотивирани и интегрирани в заетост, обучение или връщане в образование.

Тази цел ще бъде осъществена посредством реализиране на следните дейности:
  • Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 год. вкл. и активиране за включването им на пазара на труда,
  • Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа на представители на целевата група,
  • Предоставяне на обучения за придобиване на проф. квалификация по професия „Работник в озеленяването“ 622030 – І квал. степен,
  • Наемане на лица от целевата група на длъжност „Работник в озеленяване“ за 6 месеца.

В следствие на описаните дейности, ще бъдат постигнати следните резултати:
  • Идентифицирани минимум 52 младежи от целевата група, насърчени към активно поведение на пазара на труда
  • Повишена мотивация за търсене на работа у 52 младежи
  • Повишена проф. квалификация на 42 младежи в резултат от включването им в квалификационно обучение  
  • Осигурена субсидирана заетост за 6 месеца на 34 неактивни младежи до 29 год. на длъжност „Работник в озеленяване“ 
  • Предоставена възможност да преминат обучение за проф. квалификация без осигурена последваща субсидирана заетост за 6 лица. Включени в несубсидирана заетост в резултат на предоставените посреднически услуги  ИЛИ върнати в образователната система 2 лица. Допълнителна работа с останалите 10 от идентифицираните младежи и насърчени да се регистрират в Дирекция „Бюро по труда” като търсещи работа.
Описаните по-горе дейности ще бъдат адресирани към целевата група „Икономически неактивни младежи от 15 до 29 г., които не са в образование или обучение, и не са регистрирани в ДБТ.

Партньор по проекта е Община град Добрич.Проект „АКТИВНИ ЗАЕДНО“, Договор № BG05M9OP001-1.002-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай