Дейности по проект SayIN

Екипът на Авангард Персонал Консултинг ООД бе ангажирана с изпълнение на дейности, заложени в реализирания от Търговско-промишлена палата Добрич проект STAY IN, финансиран от програма Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации, по програма „Учене през целия живот“.
Основната цел на проект STAY IN (www.stayin-project.eu) е да осигури на учители и обучители по професионално обучение средства за подобряване на умения за:
  • идентифициране на потенциалните рискови фактори, които могат да доведат до отпадане на ученици от училище и
  • предотвратяване и справяне с проблема.

Ангажиментите на екипа на Авангард Персонал Консултинг ООД се състояха в:
  • адаптиране на обучителна програма на български език, съдържаща описание на учебни планове, модули, примери и насоки за обучители, и разработването на Ръководството за учители и обучители по професионално образование и обучение
  • обучение на учители и обучители за подобряване на техните умения за предотвратяване отпадането от училище. Обучението бе разделено на четири модула, както следва:Модул 1: Работа с ученици в риск и ученици, отпадащи от училище, с продължителност 10 учебни часа. 
Обучителни стъпки: Определение за ученици в риск и ученици, отпадащи от училище. Описание на рисковите фактори. Подходи при работата с ученици в риск. Методи и подходи за подкрепа: Консултиране, Въвличане на родителите, Мерки срещу дискриминацията, Мониторинг на поведенческите, социални и академични постижения, Подходи към ученици в риск – добри практики, Ефективни стратегии за превенция на отпадането от училище.
Модул 2: Инструменти за развитие на креативността, с продължителност 9 учебни часа.
Обучителни стъпки: Креативната личност; Креативно мислене; Креативността в образованието и обучението; Креативни техники - Морфологична решетка, Мозъчна атака,     Мозъчно писане, Метод 635, Мисловна карта, Метод на Де Боно (Шест мисловни шапки),    Анализ на думите и стимулите
Модул 3: Въведение в предприемачеството, с продължителност 10 учебни часа.
Обучителни стъпки: Въведение в предприемачеството; Теория на предприемачеството; Предприемаческа дейност и предпримачески дух; Пречки в предприемачеството и как да ги преодолеем; Личен план за развитие като предприемач.

Модул 4: Методи за обучение, с продължителност 11 учебни часа.
Обучителни стъпки: Обучителни методи - Европейски аспект на методите за активно учене, Иновативни обучителни методи, Кооперативно учене, Равнопоставено образование (Peer education), Типове на учене/стратегии
.

Документи за изтеляне

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай